Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «ΟΤΟΤΕΧΝΙΚ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» με ΑΡ.ΓΕΜΗ 038759105000, να προσέλθουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στις 16 Ιουλίου 2019 και ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη Προέκταση Μακρυγιάννη Α παράλληλος Εύοσμος Θεσσαλονίκης για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/18 έως 31/12/2018 μετά από ακρόαση της εκθέσεως του διοικητικού Συμβουλίου.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση που έληξε 31/12/2018.
  • Έγκριση του πίνακα διαθέσεως κερδών της εταιρείας

Οι μέτοχοι πού επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας η σε οπουδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί  στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 31/03/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΣΑΤΑΛΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

elGreek