Πολιτική Απορρήτου

1.  Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία  autotechnik AE (ΟΤΟΤΕΧΝΙΚ ΑΕ), εφεξής καλούμενη ως autotechnik, συλλέγει, χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διαχειρίζεται, διαβιβάζει και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα») μέσω της ιστοσελίδας της, ώστε να πληρούνται τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της εταιρείας – και να συμμορφώνεται με το νόμο.

Η πολιτική απορρήτου αφορούσα στον Ιστότοπο  https://auto-technik.gr/  (εφεξής καλούμενος «Δικτυακός Τόπος») συντάχθηκε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (εφεξής καλούμενος ως κανόνας  «GDPR»), ο οποίος συνιστά άμεσα δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

H παρούσα πολιτική απορρήτου βάσει της οποίας η autotechnik δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο των επισκεπτών και των Χρηστών/Πελατών του Δικτυακού Τόπου και των εφαρμογών που λειτουργούν μέσω αυτού, ισχύει για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των τρίτων (στο εξής  «Χρήστης») τα οποία διαχειρίζεται η autotechnik μέσω του Δικτυακού Τόπου, αλλά και των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από την autotechnik και οι οποίες λειτουργούν διαμέσου του ανωτέρω διαδικτυακού τόπου.

Ειδικότερα, η autotechnik παρέχει τη δυνατότητα στον Χρήστη/Πελάτη να κλείσει online ραντεβού για την επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας διαμέσου του ανωτέρω αναφερόμενου Διαδικτυακού Τόπου και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://auto-technik.gr/rantevou/

Επιπλέον, η autotechnik παρέχει τη δυνατότητα στον Χρήστη/Πελάτη τη δυνατότητα να πληροφορηθεί την ημερομηνία κατά την οποία χρειάζεται το όχημά του να περάσει έλεγχο ΚΤΕΟ διαμέσου του ανωτέρω Διαδικτυακού Τόπου και συγκεκριμένα στη φόρμα «Πότε περνάω ΚΤΕΟ».

Ο Δικτυακός Τόπος  https://auto-technik.gr/ δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Αν δεν έχετε ενηλικιωθεί ή δεν είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στη χώρα σας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν το Δικτυακό Τόπο. Αν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από άτομο που προστατεύεται από τους νόμους για την προστασία των ανηλίκων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι η autotechnik :

 • Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όπως ορίζει η εν ισχύ Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
 • Προστατεύει τα δικαιώματα των Χρηστών/Πελατών και των επισκεπτών
 • Διασφαλίζει τη διαφάνεια στα ζητήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης των δεδομένων
 • Προστατεύεται από τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων

2.  Νόμιμη Βάση Για Την Επεξεργασία Δεδομένων

Hautotechnik λειτουργεί ως Εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων, βαρέων οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης) και την έκδοση καρτών καυσαερίων και εν γένει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που αφορούν τις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου παντός φύσεως μηχανοκίνητου οχήματος.

Έχοντας σκοπό την προβολή των υπηρεσιών της και την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού για θέματα τεχνικού ελέγχου και κυκλοφορίας οχημάτων, δημιούργησε την ανωτέρω ιστοσελίδα, μέσω της οποίας υλοποιούνται εφαρμογές που διευκολύνουν την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στις υπηρεσίες τόσο της autotechnik όσο και εν γένει του τεχνικού ελέγχου, όπως το online ραντεβού, την υπηρεσία Delivery KTEO, η υπενθύμιση ελέγχων, κ.λ.π.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε κατά την περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, χωρίς χρέωση και χωρίς να απαιτείται εγγραφή των χρηστών.

Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο συλλέγονται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την περιήγησή σας στον Ιστότοπο και την χρήση των εφαρμογών – υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας.

Επιπλέον η autotechnik συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών/Πελατών εφόσον επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την autotechnik μέσω σχετικής φόρμας e-mail που διατηρεί στον Διαδικτυακό Τόπο, για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις παρεχόμενες από τηνautotechnik υπηρεσίες. Τέλος συλλέγει αντίστοιχες πληροφορίες προσωπικών δεδομένων μέσω επικοινωνίας με e-mail, μέσω της αποστολής του βιογραφικού σημειώματος και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη.

Η autotechnik παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στην λίστα για την αποστολή ενημερωτικών e-mails (Newsletters) μέσω της οικείας φόρμας εγγραφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της.

Ως εκ τούτου η autotechnik συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

(α) Για την τυχόν τήρηση προσωπικής καρτέλας πελάτη ιδίως στην περίπτωση που κάνετε χρήση των εφαρμογών που παρέχονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή και εν γένει για την δημιουργία καρτέλας πελάτη (profile), όταν η επικοινωνία με την εταιρεία γίνεται μέσω e-mail ή δια τηλεφώνου ή και δια ζώσης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ως autotechnik διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή από την autotechnik των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριοποίησής της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα κατά την συμπλήρωση ενός δελτίου τεχνικού ελέγχου οχήματος, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται καθορίζονται από την οικεία νομοθεσία, συνεπώς τα στοιχεία αυτά συλλέγονται από την autotechnik στο πλαίσιο τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη της σχετικής σύμβασης με τον εκάστοτε Χρήστη/Πελάτη.

(β) Για την καταχώρηση αιτήματός σας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά δεδομένα μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην επιλογή «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στον Δικτυακό Τόπο  ή διαμέσου τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο της autotechnik.

(γ) Για την επικοινωνία σας με την autotechnik αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την υπενθύμιση ημερομηνίας τεχνικού ελέγχου, τη δημιουργία ραντεβού σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας, αλλά και εν γένει με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει, μας χορηγείτε με τη συναίνεσή σας ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα μέσω e-mail ή συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στον Δικτυακό Τόπο ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο της autotechnik.

(δ) Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics και Cookies τρίτων, στην χρήση των οποίων και συναινείτε.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας παρέχετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και τις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η autotechnik λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της  ή μέχρι να αρθεί η συγκατάθεσή σας, βάσει της οποίας μας παρείχατε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συνοπτικά, η autotechnik ζητά και επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα για την εκάστοτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

3. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η autotechnik εφαρμόζει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας δεδομένων για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, ζημία ή τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και αποκάλυψη όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 679/2016 προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Ειδικότερα τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση: α) την κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα β) τη δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, γ) τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, δ) διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας. Περαιτέρω η autotechnik λαμβάνει μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, το οποίο έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας, και επιτρέπει την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της.

Ενδεικτικά βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος ασφάλειας των πληροφοριών μας  αποτελούν τα εξής:

 • Η εταιρεία προβαίνει στον έλεγχο της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της πριν από την εισαγωγή τους στο Διαδίκτυο, για τυχόν ευάλωτα σημεία της τεχνολογίας.
 • Η εταιρεία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους υποδομής για την ανίχνευση αδυναμιών, πιθανών εισβολών και άλλων ευπαθειών στα συστήματά της.
 • Η εταιρεία προβαίνει στη χρήση πρωτοκόλλου «http» για την ασφαλή και κρυπτογραφημένη επικοινωνία του Χρήστη – Πελάτη με την autotechnik.
 • Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001:2015 βάσει της οποίας επιβεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες, τις οποίες εφαρμόζει η autotechnik είναι ελεγχόμενες, έχουν σχεδιαστεί και τηρούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων, βάσει των προκαθορισμένων προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία, ως φορέας ελέγχου τύπου Α.
 • Γίνεται χρήση πιστοποιητικού SSL (Secure Sockets Layer) για τη δημιουργία κρυπτογραφημένης σύνδεσης μεταξύ του web server και του browser του επισκέπτη Χρήστη – Πελάτη.

Οι διακομιστές (servers) της ιστοσελίδας και των φιλοξενούμενων σε αυτή εφαρμογών της autotechnik βρίσκονται στο Λονδίνο, Αγγλία , Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Εταιρία η οποία τους διαχειρίζεται είναι η In Your City .

Το λειτουργικό τους σύστημα είναι CentOS Linux 7.5.1804 (Core) και εφαρμόζονται σε αυτούς μέτρα  και τεχνολογίες ασφαλείας όπως: κρυπτογραφημένες συνδέσεις μεταφοράς δεδομένων και κρυπτογράφηση αποθηκευμένων δεδομένων,  χρήση κανόνων προστασίας διαδικτυακών εφαρμογών (Web Application Firewall), συνεχής (24/7) παρακολούθηση της δραστηριότητας για εντοπισμό αποκλίσεων, μέτρα γεω-περιορισμού για προσβάσεις εκτός Ελλάδος.

4. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Τα Οποία Συλλέγουμε

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε κάποια Υπηρεσία θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της autotechnik.

Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον Δικτυακό Τόπο συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία online ραντεβού (από την ενότητα «Κλείσε Ραντεβού Online », την υπηρεσία υπενθύμισης ΚΤΕΟ με e-mail (από την ενότητα «Υπενθύμιση ΚΤΕΟ»), την υπηρεσία εγγραφής στην λίστα αποστολής Ενημερωτικών e-mails (Newsletters), την υπηρεσία ενημέρωσης για το πότε χρειάζεται το όχημα του Χρήστη – Πελάτη να περάσει ΚΤΕΟ (από την Ενότητα «Πότε Περνάω ΚΤΕΟ»)  την υπηρεσία εύρεση Delivery KTEO.

Σε περίπτωση που κάνετε χρήση των εφαρμογών που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου και:

1)ζητάτε να κλείσετε ραντεβού μέσω της αντίστοιχής ενότητας του Δικτυακού τόπου, θα πρέπει να καταχωρήσετε υποχρεωτικά:

τον τύπο του οχήματος, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, τηλέφωνο επικοινωνίας, την ηλεκτρονική  διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), καθώς επίσης κ το ονοματεπώνυμό σας.

2)για την εγγραφή στην λίστα αποστολής Newsletter, πρέπει να καταχωρήσετε υποχρεωτικά:

την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail).

Τα στοιχεία τα οποία καταχωρείτε υποχρεωτικά στην φόρμα επικοινωνίας του Διαδικτυακού Τόπου είναι όνομα, επώνυμο και e-mail. Ο σκοπός χρήσης των δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας είναι η ανταπόκριση στο ερώτημα – αίτημα – παράπονο ή άλλο λόγο επικοινωνίας μαζί μας, τον οποίο έχετε περιγράψει πληκτρολογώντας στον ειδικό χώρο της φόρμας.

5. Ενημέρωση Σχετικά Με Την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Από Την autotechnik (ως Υπεύθυνη και Εκτελούσα την Επεξεργασία – σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016)

Α. Γιατί θα επεξεργαστείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) μου;

Η autotechnik παρέχει υπηρεσίες, βάσει του επιδιωκόμενου σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 2 της παρούσης και εν γένει ανωτέρω. Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον Δικτυακό Τόπο, μέσω e-mail και τηλεφώνου ποικίλλουν και εξαρτώνται από το είδος και το σκοπό της παρεχόμενης υπηρεσίας τηςautotechnik.

Ειδικότερα η autotechnik επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία συλλέγει μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων τρόπων για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής του Χρήστη – Πελάτη ως μέλους και χρήστη των υπηρεσιών που παρέχει η autotechnik μέσω του διαδικτυακού τόπου, e-mail, τηλεφώνου αλλά και δια ζώσης στα υποκαταστήματα της, στα πλαίσια της άσκησης του έννομου συμφέροντός της.
 • Για να παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αιτήματα τα οποία υποβάλλονται από τον Χρήστη – Πελάτη σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της.
 • Για να διασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με την autotechnik αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει ή και τυχόν παράπονα που έχετε εκφράσει.
 • Για την καταχώρηση των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών τηςautotechnik, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης των αιτημάτων αυτών και ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών.

B. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με τον Δικτυακό Τόπο

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο  https://auto-technik.gr/ είναι κατάλληλα για την περίσταση και απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία των αιτημάτων σας και την χρήση των υπηρεσιών της autotechnik.

Ειδικότερα όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με τον Δικτυακό Τόπο, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και η διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στον Δικτυακό Τόπο,
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπετε και συνδέσεις στις οποίες κάνετε κλικ εντός του Δικτυακού Τόπου,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Η autotechnik δεν διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα  γεωεντοπισμού (GPS), τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε (στην περίπτωση της χρήσης λειτουργικού ios – Apple Inc, ή λειτουργικού android – Google Inc). Η autotechnik  δεν διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος του GPS.

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του https://auto-technik.gr/. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ηautotechnik θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ονοματεπώνυμο του Χρήστη/Πελάτη ή άλλα στοιχεία, για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών της, για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την κατάσταση δοκιμαστικών εφαρμογών, καθώς και για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, εκτός εάν ο Χρήστης/Πελάτης ενημερώσει την autotechnik στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@auto-technik.gr ή στην ταχυδρομική της 1η Παράλληλος Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος, Τ.Κ. 56402, Θεσσαλονίκη ότι δεν επιθυμεί τη συλλογή και χρήση των ηλεκτρονικών του στοιχείων για τους σκοπούς αυτούς.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στο προσωπικό της autotechnik, το οποίο και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας τους και μόνο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Η autotechnik δεν πραγματοποιεί συστηματική και εκτενή αξιολόγηση προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Γ. Για πόσο χρόνο θα διατηρείτε τα στοιχεία λογαριασμού μου σε αρχείο;

 • Στην περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η άσκηση του εννόμου συμφέροντος, η επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για όσο χρόνο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της autotechnik, καθώς και για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη/Πελάτη (Καρτέλα Πελάτη – profile) παρέχονται συναινετικά από τον ίδιο στο πλαίσιο της εγγραφής στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η συγκατάθεση, η οποία έχει ληφθεί οικειοθελώς από τον Χρήστη/Πελάτη και μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση από αυτόν (υποκείμενο των δεδομένων). Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί θα τα διατηρήσουμε για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Σε περίπτωση όπου η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο θα διατηρείτε συμβατική σχέση μαζί μας τόσο σε έντυπη , όσο και σε ηλεκτρονική μορφή ή για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Δ. Ποια δικαιώματα έχω σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων μου;

 • Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση τα δικαιώματά σας εκ της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας και εκ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) τα οποία έχουν ως ακολούθως: α. το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14), β. το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15), γ. το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16), δ. το δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη» (άρθρο 17), ε. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18), στ. το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο – άρθρο 20 εφόσον εφαρμόζεται) και ζ. το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21).
 • Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της autotechnik τηλ. 2310685800 ή μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην διεύθυνση info@auto-technik.gr εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.
 • Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
 • Πέραν αυτών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανακαλώντας της συγκατάθεσή σας (άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ 679/2016), εφόσον η νομιμοποιητική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

6. Πού θα διαβιβάσετε τα δεδομένα μου;

 • Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματα της autotechnik, τα οποία είναι αρμόδια για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου και των εφαρμογών που παρέχονται μέσω αυτού.
 • Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, διατηρούμε συμβάσεις στα πλαίσια του επιδιωκόμενου σκοπού τηςautotechnik, όπως ενδεικτικά σε εταιρείες αποθήκευσης/ φιλοξενίας/ επεξεργασίας δεδομένων οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία (όπως In Your City, Mocene, MSTAT, WeTransfer, Microsoft Corp., Google Inc., Dropbox Inc., EpsilonNet).
 • Στα πλαίσιο ορισμένων λειτουργιών του Δικτυακού Τόπου, διαβιβάζουμε σε νομικά πρόσωπα (Google Inc.) ορισμένα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών – Πελατών του Δικτυακού Τόπου μας μέσω cookies (όπως ενδεικτικά διεύθυνση IP και όλη την αλληλεπίδραση του χρήστη με την εφαρμογή).
 • Στα πλαίσιο της ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών μας σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και τις ανάγκες διαχείρισης της αλληλογραφίας, διατηρούμε την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο.
 • Στα πλαίσιο προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών διατηρούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση των Χρηστών/Πελατών μας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, όπως ενδεικτικά όνομα, επίθετο, κινητό τηλέφωνο και τα διαβιβάζουμε σε εταιρείες όπως η Ιn Your City, η οποία κοινοποιεί διαφημίσεις, σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επίκειται έλεγχος service.
 • Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγει το εργαλείο της Google Analytics όπως ενδεικτικά η διεύθυνση (url) την οποία που επισκέφθηκε ο χρήστης, η ενέργεια (action) την οποία πραγματοποίησε καθώς και ο χρόνος που παρέμεινε στην κάθε σελίδα (retention), διαβιβάζονται κατά κανόνα σε server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
 • Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία, καθώς και να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία

7. Πως μπορώ να υποβάλλω καταγγελία/διαμαρτυρία;

 • Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της autotechnik τηλ. 2310685800και email: info@autotechnik.gr
 • Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων ή καταγγελιών, είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της είτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Αρχής στην ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/, αφού ωστόσο πρώτα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των Δεδομένων κατά τα ανωτέρω.

8. Cookies & άλλες Τεχνολογίες

 • Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η autotechnik: Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser τον οποίο χρησιμοποιεί ο εκάστοτε Χρήστης /Πελάτης (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να λειτουργούμε τον Δικτυακό Τόπο κατά τρόπο αποδοτικό για την υπηρεσία που προσφέρουμε. O Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους Χρήστες/Πελάτες πληροφορίες, να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.
 • Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.
 • Ποια cookies χρησιμοποιούμε; Τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).
 • Περαιτέρω πραγματοποιείται και χρήση marketing cookies τρίτων μερών (google.com, youtube.com) βάσει των οποίων επιδιώκεται η προβολή διαφημίσεων σχετικά με τα ενδιαφέροντα του χρήστη/επισκέπτη.
 • Αντίστοιχα γίνεται χρήση και cookies επιδόσεων/analytics από τρίτα μέρη (Google, youtube.com).
 • Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού Τόπου μας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Δικτυακό Τόπο να θυμάται τις επιλογές σας (Cookies προτιμήσεων) όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπησή μας, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.
 • Εφόσον ο Χρήστης/Πελάτης αποδεχτεί τη χρήση cookies, δύναται πλέον να γίνει χρήση των ακόλουθων ειδών cookies: Cookies Λειτουργικότητας, Cookies Διαφήμισης, Cookies Analytics, Cookies τρίτων μερών.
 • Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η autotechnik μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να επιλέξετε το μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη του Δικτυακού Τόπου ή και της εφαρμογής μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.
 • Το Software του Δικτυακού Τόπου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου είναι το ίδιο ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στο χειρισμό προσωπικών δεδομένων των Χρηστών/Πελατών θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων σας και για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης.

9. Τροποποιήσεις

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή τηςautotechnik. Συνακόλουθα προτρέπουμε τους Χρήστες /Πελάτες να ελέγχουν περιοδικά τον Δικτυακό Τόπο προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση οι Χρήστες/Πελάτες θα ενημερωθούν μέσω e-mail το οποίο έχουν παρέχει συναινετικά  ή μέσω προειδοποίησης στον Δικτυακό Τόπο για τις αλλαγές στην εν λόγω πολιτική.